Polska Polityka prywatności

Polityka prywatnościGDPR INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Firma Stanley Black & Decker Outdoor GmbH uważa, że ważne jest, aby użytkownik rozumiał, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy i wykorzystujemy ("przetwarzamy") informacje pochodzące od i dotyczące osób odwiedzających naszą stronę internetową, klientów i sprzedawców. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności w ramach GDPR ("Informacja"), wraz z naszą polityką plików cookie, opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe i nieosobowe zebrane za pośrednictwem witryny http://www.mtdproducts.eu ("witryna") lub w trakcie naszej działalności biznesowej prowadzonej gdzie indziej, gdzie występujemy jako administrator tych danych i gdzie ich przetwarzanie podlega ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych (GDPR). Niniejsze Powiadomienie może być okresowo aktualizowane, w którym to przypadku powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem, jak opisano szczegółowo w dalszej części niniejszego Powiadomienia.

Dla celów GDPR, Stanley Black & Decker Outdoor GmbH jest administratorem wszelkich danych osobowych zebranych od Państwa na naszej stronie internetowej lub w inny sposób w celu prowadzenia lub rozwijania naszej działalności z Państwem. Dla celów niniejszego obwieszczenia dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Witryna internetowa Stanley Black & Decker Outdoor GmbH zawiera łącza do zewnętrznych witryn internetowych stron trzecich. Niniejsza informacja nie ma zastosowania do informacji gromadzonych, przechowywanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych przez witryny stron trzecich. Stanley Black & Decker Outdoor GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść lub wygląd tych stron internetowych, a tym samym nie odpowiada za dokładność, kompletność lub jakość dostępnych tam informacji i zdecydowanie odcina się od treści tych stron internetowych. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za zamieszczone w witrynie łącza do witryn zewnętrznych i ich zawartość ani za sposób przetwarzania danych osobowych przez te osoby trzecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad i procedur stosowanych przez takie strony trzecie, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron.

Dane osobowe udostępnione przez użytkownika

W celu uzyskania dostępu do niektórych części naszej witryny internetowej lub korzystania z jej pełnej funkcjonalności, a także w celu prowadzenia lub poszukiwania możliwości prowadzenia z nami interesów, możemy poprosić użytkownika o przekazanie nam pewnych danych osobowych w następujący sposób:

 • wypełniając formularze (np. formularz "Skontaktuj się z nami") na naszej stronie internetowej, pobierając dokumentację z naszej strony internetowej;
 • subskrybując biuletyny lub inne formy komunikacji (w tym funkcje czatu pomocy technicznej);
 • udzielając się na naszych forach społecznościowych;
 • kontaktując się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych;
 • poprzez udział w ankiecie dotyczącej naszych usług obsługi klienta;
 • poprzez wyszukiwanie lokalizacji dystrybutorów stron trzecich, którzy sprzedają nasze produkty;
 • kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, korzystając z naszych danych kontaktowych; lub
 • ubiegając się o pracę, praktykę lub staż, wysyłając nam swoją aplikację e-mailem lub pocztą na dane kontaktowe podane na naszej stronie internetowej poświęconej rekrutacji lub składając aplikację za pośrednictwem naszej platformy rekrutacyjnej.

Typowe dane osobowe podawane przez użytkownika to imię i nazwisko, tytuł, stopnie naukowe, świadectwa naukowe, adres, informacje kontaktowe, rok/data urodzenia, opis zawodu, sektora lub działalności gospodarczej oraz wszelkie dane osobowe wymagane do rozpatrzenia zapytań lub skarg. W przypadku ubiegania się o pracę, praktykę lub staż, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych dodatkowych informacji, na przykład dotyczących wykształcenia, historii zatrudnienia i prawa do pracy, zgodnie ze specjalną informacją o ochronie prywatności dla kandydatów do pracy.

Te dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy z użytkownikiem (np. w związku z zawarciem umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług) lub do wykonania umowy z użytkownikiem (np. w celu świadczenia usług na żądanie użytkownika), a niepodanie tych informacji może spowodować, że nie będziemy mogli świadczyć żądanych usług lub produktów ani rozpatrzyć podania o pracę.

Dane osobowe, które zbieramy automatycznie od użytkownika

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasz serwer automatycznie gromadzi pewne informacje generowane przez przeglądarkę lub urządzenie, które w niektórych przypadkach mogą stanowić dane osobowe, w tym m.in:

 • Twoją domenę;
 • Twój adres IP;
 • data, godzina i czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej;
 • typ przeglądarki internetowej;
 • system operacyjny;
 • wizyty na stronie;
 • informacje od podmiotów trzecich;
 • inne informacje o komputerze lub urządzeniu użytkownika;
 • ruch w sieci Internet;

Nie wykorzystujemy tych automatycznie zbieranych informacji do identyfikacji użytkownika po imieniu i nie łączymy ich z informacjami podawanymi przez użytkownika dobrowolnie, jak to opisano poniżej.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie plików cookie.

Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe

Przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione. Poniżej przedstawiono uzasadnienie przetwarzania danych osobowych oraz powody, dla których wykorzystujemy dane osobowe. Dodatkowe szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych mogą zostać przedstawione w osobnym zawiadomieniu lub umowie.

 • Uzasadnienie - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem lub podjęcia działań w celu zawarcia umowy na jego żądanie:

W celu dostarczenia użytkownikowi dokumentacji lub informacji, których zażądał; ; w celu zapewnienia wsparcia posprzedażowego; w celu przetworzenia i zakończenia niektórych transakcji związanych z witryną internetową oraz bardziej ogólnie transakcji dotyczących produktów i usług Stanley Black & Decker Outdoor GmbH; w celu rozpatrzenia podania o pracę lub dostarczenia żądanych informacji o produkcie; w celu wykonania umowy zawartej z nami przez użytkownika;

 • Uzasadnienie - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas odpowiedniego obowiązku prawnego: Prowadzenie ewidencji księgowej i dowodów sprzedaży on-line [lub weryfikacja uprawnień do zatrudnienia];
   
 • Uzasadnienie - przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie, który nie jest nadrzędny wobec interesów i praw podstawowych użytkownika:

Wysyłanie Państwu materiałów dotyczących produktów i usług Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, które naszym zdaniem Państwa zainteresują; ocena transakcji związanych z witryną internetową lub naszymi produktami i usługami; obsługa, ocena, utrzymanie, ulepszanie i rozwijanie witryny internetowej (w tym monitorowanie i analizowanie trendów, dostępu do witryny internetowej i jej wykorzystania do celów reklamowych, marketingowych i badań marketingowych); ogólna ocena, ulepszanie i rozwijanie naszych produktów i usług; w celu dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb użytkowników; w celu informowania użytkowników o wydarzeniach, promocjach, stronie internetowej oraz produktach i usługach Stanley Black & Decker Outdoor GmbH; w celu wysyłania informacji marketingowych, na przykład, możemy wykorzystać informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail użytkownika, w celu wysyłania biuletynów, ofert specjalnych lub promocji, lub w celu skontaktowania się z użytkownikiem w inny sposób w sprawie produktów Stanley Black & Decker Outdoor GmbH lub stron trzecich, z których użytkownik już skorzystał, lub informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować; korespondować z użytkownikami w celu rozwiązania ich problemów i skarg; chronić i zapewniać bezpieczeństwo strony internetowej, poufnych i zastrzeżonych informacji Stanley Black & Decker Outdoor GmbH oraz pracowników Stanley Black & Decker Outdoor GmbH; zarządzać, chronić i badać oszustwa, narażenie na ryzyko, roszczenia i inne zobowiązania, w tym między innymi naruszenie warunków umowy lub przepisów prawa; udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w związku z potencjalną lub rzeczywistą sprzedażą naszej firmy lub dowolnego z jej aktywów, lub aktywów jakiejkolwiek firmy stowarzyszonej, w którym to przypadku przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników mogą być jednym z przekazywanych aktywów; lub

 • Uzasadnienie - użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych:

Aby umieścić na naszej stronie internetowej wzmiankę o Tobie jako o zadowolonym kliencie.

W przypadku, gdy uzasadnieniem przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy, interesy te polegają na wykorzystywaniu danych dostawców, klientów i użytkowników strony internetowej w celu prowadzenia i rozwijania naszej działalności biznesowej z nimi i z innymi podmiotami, w tym poprzez ulepszanie naszych produktów i usług w celu poprawy naszych wyników i rentowności z korzyścią dla naszych pracowników, kierownictwa, udziałowców i ogółu zainteresowanych stron. Czynimy to, ograniczając wykorzystanie danych osobowych do tych celów, które ściśle wspierają prowadzenie i rozwój naszej działalności w ramach rozsądnych oczekiwań osób, których one dotyczą.

Firma Stanley Black & Decker Outdoor GmbH nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych stronom trzecim.


Marketing bezpośredni

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu okresowego wysyłania mu bezpośrednich informacji marketingowych dotyczących produktów lub powiązanych usług, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Będzie to miało formę wiadomości e-mail, poczty, [SMS-ów lub ukierunkowanych reklam internetowych]. Ograniczamy marketing bezpośredni do rozsądnego i proporcjonalnego poziomu, w oparciu o informacje, które posiadamy na temat użytkownika.

W przypadkach, w których wymagana jest zgoda użytkownika, będziemy prosić o jej wyrażenie.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zaprzestać otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego - może to zrobić, korzystając z linków rezygnacji lub wypisania się umieszczonych w otrzymywanych od nas komunikatach elektronicznych (takich jak wiadomości e-mail), kontaktując się z nami lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres datenschutz@mtdproducts.com.  Jeżeli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania informacji marketingowych, Stanley Black & Decker Outdoor GmbH może nadal przesyłać mu informacje związane z transakcjami lub usługami, takie jak ogłoszenia o usługach i wiadomości administracyjne. Jeżeli nie życzą sobie Państwo ich otrzymywać, mają Państwo możliwość usunięcia swojego konta poprzez zalogowanie się i skorzystanie z ustawień Administracji Konta (w zależności od sytuacji) lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres datenschutz@mtdproducts.com.

Dane osobowe użytkownika są również wykorzystywane do dostosowywania lub personalizowania reklam, ofert i treści udostępnianych użytkownikowi w oparciu o korzystanie przez niego z naszej witryny internetowej lub innych aplikacji mobilnych, platform lub usług, a także do analizowania skuteczności tych reklam, ofert i treści oraz interakcji użytkownika z nimi. Możemy również polecać Użytkownikowi treści na podstawie informacji zebranych o Użytkowniku i jego zwyczajach przeglądania stron. Stanowi to "profilowanie".


Udostępnianie danych osobowych

Jesteśmy częścią globalnej grupy Stanley Black & Decker Outdoor GmbH i od czasu do czasu konieczne będzie udostępnienie danych osobowych użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym w celach opisanych powyżej. Możemy również wyznaczyć zewnętrznych usługodawców (którzy będą działać zgodnie z naszymi instrukcjami), aby pomagali nam w dostarczaniu informacji, produktów lub usług, w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością lub w zarządzaniu i ulepszaniu naszych produktów, usług lub strony internetowej. Firma Stanley Black & Decker Outdoor GmbH może udostępnić dane osobowe użytkownika tym podmiotom stowarzyszonym i stronom trzecim w celu wykonania usług, które strony trzecie zostały zaangażowane przez firmę Stanley Black & Decker Outdoor GmbH do wykonania w naszym imieniu, z zastrzeżeniem odpowiednich ograniczeń umownych i środków bezpieczeństwa, lub jeśli uważamy, że jest to w uzasadnionym stopniu konieczne w celu zapobieżenia szkodzie lub stracie, lub jeśli uważamy, że ujawnienie danych przyczyni się do dalszego prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia lub rzeczywistej nielegalnej działalności.

Jeśli dane osobowe użytkownika są przekazywane poza UE do innych podmiotów stowarzyszonych z Stanley Black & Decker Outdoor GmbH lub do zewnętrznych dostawców usług, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są chronione w takim samym stopniu, jak gdyby pozostawały na terenie UE, w tym poprzez zawieranie umów o przekazywaniu danych z wykorzystaniem zatwierdzonych przez Komisję Europejską Standardowych klauzul umownych lub poleganie na systemach certyfikacji, takich jak Tarcza Prywatności UE-USA. W przypadku przekazywania danych osobowych pomiędzy podmiotami powiązanymi z Stanley Black & Decker Outdoor GmbH wprowadziliśmy zatwierdzone przez Komisję Europejską Standardowe klauzule umowne. Lista wszystkich krajów, do których mogą być przekazywane dane osobowe oraz informacja, czy każdy kraj korzysta z decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że dany kraj zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, znajduje się poniżej. Mają Państwo prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat mechanizmu, w ramach którego Państwa dane osobowe są przekazywane poza UE, kontaktując się z nami pod adresem datenschutz@mtdproducts.com.

Kraj Otrzymana decyzja Komisji Europejskiej dotycząca adekwatności
Izrael    Tak
Rosja    Nie
Szwajcaria    Tak
USA    Nie


Stanley Black & Decker Outdoor GmbH zastrzega sobie prawo do udostępniania wszelkich informacji dostarczonych przez użytkownika, które nie są uważane za dane osobowe lub nie podlegają innym ograniczeniom umownym.

Dzieci

Strona internetowa nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 13 roku życia i Stanley Black & Decker Outdoor GmbH nie gromadzi, nie przechowuje, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w sposób świadomy danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Osoby poniżej 13 roku życia prosimy o niepodawanie żadnych danych osobowych, nawet jeśli strona internetowa zwróci się do nich z taką prośbą. Jeśli użytkownik nie ukończył 13 lat i podał dane osobowe, należy poprosić rodziców lub opiekunów o powiadomienie Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, a my usuniemy wszystkie takie dane osobowe.

Bezpieczeństwo

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH dąży do zabezpieczenia i ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją, bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, a w tym celu Stanley Black & Decker Outdoor GmbH wykorzystuje i utrzymuje pewne uzasadnione procesy, systemy i technologie. Jednakże użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadna transmisja przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna ani wolna od błędów oraz że te procesy, systemy i technologie wykorzystywane i utrzymywane przez Stanley Black & Decker Outdoor GmbH mogą zostać narażone na szwank. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za nieupoważniony lub niezamierzony dostęp, który jest poza naszą kontrolą.

Przechowywanie danych osobowych

Stosujemy ogólną zasadę przechowywania przetwarzanych przez nas danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Ogólnie rzecz biorąc, przechowujemy dane osobowe przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia określającemu czas, w którym można wnosić roszczenia prawne do sądu. Na przykład, dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres przedawnienia, aby zachować dokładny zapis jego kontaktów z nami. Jednakże w pewnych okolicznościach możemy przechowywać dane osobowe przez inne okresy, na przykład gdy Stanley Black & Decker Outdoor GmbH jest do tego zobowiązana zgodnie z wymogami prawnymi, podatkowymi i księgowymi lub gdy wymaga tego proces sądowy, organ prawny lub inny podmiot rządowy uprawniony do żądania, tak długo, jak jest to wymagane.

Prawa użytkownika

 • Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia danych – użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które mogą znajdować się w naszym posiadaniu, oraz uzyskać ich kopię, zażądać korekty wszelkich nieprawidłowych danych dotyczących użytkownika, a w pewnych okolicznościach zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody – w stosownych przypadkach, użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Na przykład, jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania elektronicznej korespondencji marketingowej, powinien skorzystać z łącza "unsubscribe" znajdującego się w naszych wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami bezpośrednio, a my zaprzestaniemy wysyłania takiej korespondencji.
 • Przenoszenie danych – w przypadku gdy opieramy się (jako uzasadnienie przetwarzania) na Państwa zgodzie lub na fakcie, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie kroków przed zawarciem umowy, a dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać wszystkie takie dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także zażądać od nas przekazania ich innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (tzn. zezwolić tylko na ich przechowywanie), jeśli:
  • użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, dopóki nie podejmiemy wystarczających kroków w celu skorygowania lub zweryfikowania prawidłowości tych danych;
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, abyśmy usunęli jego dane osobowe;
  • gdy nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
  • w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania uzasadnionego prawnie uzasadnionymi interesami (zob. poniżej), do czasu sprawdzenia, czy mamy istotne prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania.

Jeżeli dane osobowe podlegają ograniczeniom, będziemy je przetwarzać wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 • Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania) opartego na prawnie uzasadnionych interesach - jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na prawnie uzasadnionych interesach, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu musimy zaprzestać przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub musimy przetwarzać dane osobowe w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeśli powołujemy się na uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania, uważamy, że możemy wykazać takie istotne uzasadnione podstawy, ale każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie.
 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) - masz prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów marketingu bezpośredniego, np. gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zaprosić Cię na prezentacje naszych produktów.

Napisz do nas na adres datenschutz@mtdproducts.com lub skontaktować się z nami w sposób wskazany w sekcji Dane kontaktowe poniżej, jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych lub niniejszej Informacji.

Zmiany w niniejszej informacji

Wszelkie zmiany lub aktualizacje, które możemy wprowadzać do niniejszego Zawiadomienia, będą publikowane na tej stronie z wyprzedzeniem W przypadku innych zmian, prosimy o częste sprawdzanie, czy niniejsze Zawiadomienie jest aktualizowane lub zmieniane.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą informacją lub chęcią skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt pod adresem:

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH

Wiesenstraße 9
D-66129 Saarbrücken
Germany
Telefon: +49 6805 79-0
E-mail: datenschutz@mtdproducts.com

lub

Dział HR

Telefon +49 6805 79-0 
E-mail: personal@mtdproducts.com

Zatrudniamy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem:

netvocat® GmbH
Großherzog-Friedrich-Str. 40
D-66111 Saarbrücken
Telefon: +49 (0) 681 93877277
Fax: +49 (0) 681 93877278
E-mail: info@netvocat.de