Robomow® instruktioner för laddning och förvaring under vintern

   

  RM510 - Vinterförvaring

  Robomow®
  Ta bort batterisäkringen och rengör Robomow®. Förvara Robomow® inomhus på en ren och torr plats, stående på hjulen; se till att området runt stötdämparen är fritt.
  Sätt i batterisäkringen och anslut vinterladdaren till eluttaget för hela den period som Robomow® inte kommer att användas; Kontrollera att 'laddar' visas och 'Klar - fortsätt ladda' när batteriet är fulladdat.

   

   

  Vinterladdning

  Laddsystemet och batteriet är konstruerade på ett sådant sätt att de kan vara anslutna till elnätet även när det inte används, utan att man behöver oroa sig för överladdning, överhettning eller skador på batteriet.

  Basstation / kantswitch
  Vi rekommenderar att du tar bort basstationen under vinterperioden:

   

   • ra ur elkabeln ur eluttaget;
   • Öppna basstationen /kantswitchens kåpa;
   • Koppla ur alla kopplingsdon från kretskortet;
   • Du kan nu bort basstationen/kantswitchen och placera den på ett torrt förvaringsställe;
   • Vi rekommenderar att du förvarar nätdelen på en torr plats; om detta inte är möjligt, skydda kabeländarna från fukt för att förhindra korrosion när de inte är anslutna till basstationen.
   • Koppla bort det gröna kopplingsdonet (låt det vara anslutet till kretskortet till nästa säsong) från kantkabelns ändar och skydda från fukt för att undvika korrosion på kablarna när de inte är anslutna till basstationen; du kan placera Friendly Robotics mutterkoppling på var och en av kabeländarna, som skydd för vintern.
   • Skydda det resterande anslutningsdonet genom att använda den svarta gummikåpan.

  Efter vinterförvaring

   • Kontrollera att alla anslutningar, laddstift och kabeländar är rena innan du använder gräsklipparen första gången; vid behov, rengör kontakterna med en bit fint sandpapper, grovlek 200 eller högre eller använd stålull av grovlek '00' eller högre.
   • Placera basstationen på sin plats och anslut alla kablar till kretskortet;
   • Kontrollera att Robomow® visar rätt tid och datum.

   

   

  RM200 - Winter Storage

  Robomow®
  Remove the battery fuse and clean the Robomow®. Store Robomow® indoors in a clean and dry place, standing on its wheels; confirm the area around the bumper is free.
  Insert the battery fuse and connect the power Supply to the mains supply for the entire period in which Robomow® will not be operating; kijk na of 'Laadt op' verschijnt en 'Klaar - blijf opladen' wanneer de accu volledig geladen is.

  Het laadsysteem en de accu zijn zodanig opgevat dat ze de hele tijd van niet-gebruik kunnen aangesloten blijven zonder gevaar van overladen, oververhitting of schade aan de accu.

  Perimeterschakelaar
  We bevelen aan de perimeterschakelaar tijdens de winterperiode te verwijderen:

   

   • Trek de stekker van de voeding uit het net;
   • Open het deksel van de perimeterschakelaar;
   • Maak alle verbindingen los bij het perimeterschakelaarbord;
   • Verwijder de perimeterschakelaar en sla hem op op een droge plek;
   • Verwijder de groene stekker (maaivlakconnector) van de perimeterdraden (steek hem op het perimeterschakelaarbord voor volgend seizoen) en bescherm de uiteinden van de perimeterdraden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van de perimeterschakelaar losgekoppeld zijn; U kunt een Friendly Robotics draadconnector over beide draden draaien als bescherming gedurende de winter.

  RL555/855/RL550/850 Winteropslag

  Accupack
  Laad het accupack volledig bij tot het bericht "Klaar, blijf laden" verschijnt en stal het apart van Robomow®, maar zet het niet op de grond maar bvb in een houten rek op een droge plek waar het niet kouder wordt dan -20 ÷C (-4÷F). Een volledig geladen accupack mag gedurende drie maanden opgeslagen worden zonder bijladen indien opgeslagen in een koele, droge ruimte. Laad het accupack weer op vóórdat u Robomow® weer gebruikt in het volgende seizoen.

  Robomow®
  Verwijder het accupack van Robomow® en reinig Robomow®. Sla Robomow® op in een reine en droge ruimte en dek hem onder ter bescherming. Kijk na of Robomow® op zijn wielen steunt en of de bumpers rondom vrij zijn.
  Belangrijk! Sla Robomow® nooit op steunend op een bumper of indien er iets tegen de bumpers drukt. Kijk de staat van de messen na; vervang de messen indien nodig.
  Contrôlez la conditions des lames et si nécessaire, remplacez les.

  Perimeter Schakelaar
  Maak de perimeterschakelaar los, verwijder de batterijtjes en sla hem op op een droge plek.

  RL2000/RL1000 - Vinterförvaring

  Batteripaket
  Ladda batteripaketet till dess att "klar, fortsätt ladda" visas och förvara detta åtskilt från Robomow®; det får inte stå på marken utan t.ex. på en trähylla på ett torrt ställe som inte är kallare än -20oC. Ett fulladdat batteripaket kan förvaras upp till 3 månader innan det behöver laddas upp igen, om det förvaras på en kall,torr plats. Ladda batteripaketet innan du använder Robomow® första gången för säsongen.

  Robomow®
  Ta bort batteripaketet från Robomow® och rengör Robomow® (vi hänvisar till avsnitten 9.1 och 9.3). Förvara Robomow® på ett rent och torrt ställe och täck över den för att skydda den och hålla den ren. Se till att Robomow® står på sina hjul och att området runt stötdämparna är fritt.
  Viktigt! Förvara inte Robomow® stående på stötdämparna eller så att någonting pressar emot stötdämparna.
  Kontrollera knivarnas kondition; vid behov, byt ut knivarna.

  Kantswitch
  Koppla ifrån kantswitchen, ta bort batterierna och förvara den på en torr plats.

  Laddstation

   • Vi rekommenderar att du tar in laddstationen över vintern:
   • Dra ur elkabeln ur eluttaget.
   • Skruva loss de två skruvar som håller fast locket till laddstationen.
   • Koppla ifrån det gröna skarvdonet (mellan kantkabeln och ddningspanelen).
   • Koppla ifrån det gröna skarvdonet och placera en vattentät skarvkoppling över de två fria ändarna på kantkabeln för att förhindra korrosion på kablarna när de inte är anslutna till stationen.
   • Ta bort laddstationens basenhet och placera den på ett torrt förvaringsställe.
   • Placera alla delar på ett torrt förvaringsställe.
   • Om det inte är praktiskt att ta bort elkabeln, ta då först bort elkontakten från eluttaget och koppla sedan bort elledningarna som är anslutna till laddningspanelen. Efter det att du har kopplat bort elledningarna, måste var och en av de två ledningarna skyddas under vintern för att förhindra oxidering. Du kan placera Friendly Robotics mutterkoppling på var och en av kabeländarna, som skydd för vintern. Om du inte använder denna eller någon liknande vattentålig anslutning kan det uppstå oxidering. Glöm inte att koppla bort kantkabelns ändar från skarvdonen och skydda ändarna på dessa kablar på samma sätt som elledningarna.
   • Inför varje ny klippningssäsong bör du polera av laddkontakterna på Robomow och laddstationen med en bit fint sandpapper, grovlek 200 eller högre eller använda stålull av grovlek '00' eller högre. Detta kommer att ta bort eventuell oxidering som kan ha uppstått under vintern och göra det möjligt att få optimal kontakt.
   • Innan du klipper första gången för säsongen måste du koppla in laddstationen igen.

   

   

  Polera av dessa kontakter lätt i början av varje säsong, eller oftare om så behövs. Polera av dessa kontakter lätt i början av varje säsong, eller oftare om så behövs.


  Polishing the Contacts on the Mower and Charging Station